28/03/2017

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2016 

23/03/2017

Αποτελέσματα Έτους 2016

22/03/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016

28/02/2017

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίζεται για τη διαχρονική δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και εντάσσεται στον δείκτη FTSE4Good Emerging 

03/11/2016

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2016

03/08/2016

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στην Βραζιλία

28/07/2016

Αποτελέσματα A’Εξαμήνου 2016

30/06/2016

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2015

21/06/2016

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

17/06/2016

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος

17/06/2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2016

10/06/2016

Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

06/06/2016

Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

06/06/2016

Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιανουαρίου 2017

19/05/2016

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

12/05/2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2016

10/03/2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015

05/11/2015

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

04/08/2015

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014 και εκτάκτων αποθεματικών και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank A.E. 

30/07/2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2015

Σελίδα 3 από 11