Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου  αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Τα κύρια στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής μας περιλαμβάνουν τα εξής: αξιολόγηση επιπτώσεων, αποκατάσταση λατομείων, προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, διατήρηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων, ανάκτηση πόρων και διαχείριση αποβλήτων, ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας με τους εταίρους μας, ενσωμάτωση της καινοτομίας στη στρατηγική μας.

Η πολιτική καλύπτει επίσης τις προτεραιότητές μας σύμφωνα με τη Στρατηγική Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα τα εξής: ενεργειακή απόδοση, συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, και αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η πολιτική καθορίζει την περιβαλλοντική ευθύνη για κάθε μονάδα της επιχείρησης, για κάθε εταιρεία που ελέγχεται ή διοικείται από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, αλλά και για κάθε εργαζόμενο του Ομίλου.

Περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Συνεχής παρακολούθηση των εκπομπών: εικονίδιο λουλουδιού

Επενδύουμε στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, για να μειώσουμε τις εκπομπές στις εγκαταστάσεις μας. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εκπομπές των κύριων αέριων ρύπων, όπως τις εκπομπές σκόνης, NOx και SOx, σύμφωνα με τις οδηγίες του WBCSD/CSI, ενώ παρακολουθούμε άλλους ρύπους με περιοδικές δειγματοληπτικές μετρήσεις.

Διατήρηση των φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας: εικονίδιο φύλλων

Δέκα από τα λατομεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και σε εννέα από αυτά εκπονούνται προγράμματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάπτυξης σχετικού προγράμματος στο λατομείo που απομένει.

Στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ εφαρμόζουμε σχέδια αποκατάστασης για το 90%  των ενεργών λατομείων, σύμφωνα με τις τυποποιημένες πρακτικές μας και τις κλαδικές κατευθυντήριες οδηγίες. Στόχος μας είναι να έχουμε σχέδια αποκατάστασης σε όλα τα ενεργά λατομεία του Ομίλου.

Βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού στις εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ: εικονίδιο σταγόνας

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης νερού για να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε τη χρήση του καθώς χρησιμοποιούμε σημαντικές ποσότητες, ιδίως στα εργοστάσια παραγωγής, και παραθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες του WBCSD/CSI.

Από το 2010, έχουμε εισαγάγει εργαλεία, όπως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Νερού (IWMS), για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού στις εγκαταστάσεις μας.

Διαθέτουμε συστήματα ανακύκλωσης νερού στα εργοστάσια τσιμέντου, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, και στις εγκαταστάσεις αδρανών υλικών, σε ποσοστό που φτάνει το 80%, ενώ σε όλες τις δραστηριότητές μας υλοποιούνται προγράμματα συνεχούς βελτίωσης.