Έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας και την ανάπτυξη πρακτικών συνέργειας (βιομηχανική συμβίωση) με άλλες βιομηχανίες.

Εφαρμόζουμε την προσέγγιση της «πρόληψης, ελαχιστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης», ώστε να ελαχιστοποιούμε τα παραγόμενα απόβλητα και, παράλληλα, να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά φυσικούς πόρους στη διαδικασία παραγωγής.

Παραδείγματα της συμβολής μας στην κυκλική οικονομία είναι τα εξής:

  • Χρησιμοποιούμε απόβλητα και υποπροϊόντα άλλων βιομηχανιών ως εναλλακτικές πρώτες ύλες και καύσιμα για την παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.
  • Χρησιμοποιούμε απόβλητα σκυροδέματος από τις δραστηριότητες κατασκευής και κατεδάφισης, ως εναλλακτικές πρώτες ύλες στην παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος, καθώς το σκυρόδεμα είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
  • Χρησιμοποιούμε το τελικό προϊόν μας το σκυρόδεμα, το οποίο είναι ένα ανθεκτικό οικοδομικό υλικό, που προσφέρει πιο αποδοτική χρήση των πόρων ενέργειας κατά τη φάση χρήσης ενός κτιρίου συνεισφέροντας στην ανθεκτικότητα και αειφορία των κατασκευών και με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.
  • Ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα που παράγουμε, στο πλαίσιο των καθημερινών μας δραστηριοτήτων, μέσω της συλλογής, της αποθήκευσης και της διάθεσης σε εξουσιοδοτημένους αποδέκτες για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση.

Συμμετέχουμε σε κοινοπραξίες που συμβάλλουν άμεσα στην κυκλική οικονομία. Για παράδειγμα, η κοινοπραξία μας με τον όμιλο Evolution Environmental Group στη Βουλγαρία, η GAEA Green Alternative Energy EAD, συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις για να βρίσκει λύσεις στην παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, καθώς και στη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, η θυγατρική μας STET, με έδρα τη Βοστόνη, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα βιομηχανικού διαχωρισμού υλικών που βασίζεται στην ηλεκτροστατική (τριβο-ηλεκτρική) μέθοδο και κατεργάζεται υλικά με λεπτά σωµατίδια, όπως τα παραπροϊόντα της ιπτάμενης τέφρας από την παραγωγή ενέργειας. Η STET αναπτύσσει επίσης και προωθεί τη χρήση ξηρών, ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών τεχνολογιών.