ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσιεύει ετησίως, για περισσότερα από 30 χρόνια, εκθέσεις απολογισμού που περιλαμβάνουν τις οικονομικές του επιδόσεις, όπως και αυτές που αφορούν στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με δέσμευση στη διαφάνεια και στην τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμ-μετόχων του.

Δημοσιοποιούμε τις επιδόσεις μας σε όλα τα θέματα που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας. Η μέτρησή τους, στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται έναντι βασικών δεικτών (KPIs), σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σύνταξης αναφορών. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε, τυποποιούμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρηματικές μας μονάδες στην έκδοση τοπικών ετήσιων απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης (ή ενιαίων ετήσιων εκθέσεων απολογισμού), ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη σύμπραξή μας με τους τοπικούς συμ-μετόχους μας.

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2023
Δείτε το βίντεο εδώ.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού παρουσιάζει τις συνολικές επιδόσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2023, οικονομικές καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Ξεκινάμε το 2024 αισιόδοξα, με αίσθημα σκοπού. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην εφαρμογή της στρατηγικής μας με τρόπο που να διασφαλίζει
τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους συμ-μετόχους μας.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εστιασμένες επενδύσεις μας σε ελκυστικές αγορές, η επιτάχυνση της διάθεσης των νέων πράσινων προϊόντων στην αγορά και η διευρυμένη χρήση ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής μας και τον βασικό λόγο για τις ισχυρές επιδόσεις μας το 2023.

Marcel Cobuz
Προέδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου

2022: Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από τις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2022


2021


2020


2019

download
EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Απολογισμού της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


Σελίδα 1 από 2