ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ:

Για να μετασχηματίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

 • Θα επικυρωθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi)
 • θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές), 2 και 3 (μικτές), καλύπτοντας τόσο το παραχθέν όσο και το αγορασμένο τσιμέντο και κλίνκερ, κατά 25,1% ανά τόνο πωληθέντος τσιμεντοειδούς προϊόντος, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020*. Για να πετύχει αυτός ο στόχος, δεσμευόμαστε να μειώσουμε:
  • τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές) κατά 22,8% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020 (–35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990)
  • τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 2 κατά 58,1% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020
 • θα μειώσουμε τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 3 από τη χρήση πωλημένων ορυκτών καυσίμων έως 42%, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2021
 • δεσμευόμαστε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων μας και φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία σκυρόδεμα ουδέτερων εκπομπών άνθρακα έως το 2050
 • θα αυξήσουμε τις ετήσιες επενδύσεις μας στην έρευνα και την καινοτομία στα €20 εκ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

 • Επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στην ετοιμότητα για το μέλλον, σ’ έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
 • Καινοτομία με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ:

1 Το 2022 αυξήσαμε ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα, ανανεώνοντας τους στόχους μας για μείωση του CO2 έως το 2030
2 Scope 1: άμεσες εκπομπές (net)  Scope 2: έμμεσες εκπομπές CO2 από την ηλεκτρική ενέργεια· Scope 3: έμμεσες εκπομπές CO2 από την εφοδιαστική αλυσίδα

Για να καλλιεργήσουµε µια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους µας, χωρίς αποκλεισµούς, ώστε να µπορούν να εξελιχθούν επαγγελµατικά µέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον

 • θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια µε στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχηµάτων και την επίτευξη δείκτη συχνότητας ατυχηµάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) που να µας τοποθετεί σταθερά µεταξύ των τριών κορυφαίων επιχειρήσεων στον κλάδο µας (σε θέµατα ασφάλειας)1
 • θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες φροντίζοντας για την υγεία και ευηµερία των εργαζοµένων µας σε όλες τις χώρες, σε τέσσερις περιοχές εστίασης: σωµατική, ψυχική, κοινωνική και οικονοµική ευηµερία
 • δεσµευόµαστε ότι το 1/3 των µελών του ∆.Σ. µας θα είναι γυναίκες
 • θα προωθήσουµε τις ίσες ευκαιρίες και την ένταξη και θα αυξήσουµε κατά 20% το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες θέσεις, σε ανερχόµενα στελέχη και σε νέες προσλήψεις
 • θα προσφέρουµε ευκαιρίες για επιµόρφωση και µετεκπαίδευση στο 100% των εργαζοµένων του Οµίλου µας, ιδιαίτερα σε σηµαντικούς τοµείς για τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και το ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΣΙΩ∆ΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

 • Εργασιακό περιβάλλον που προάγει την υγεία και ασφάλεια
 • Εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς
 • Συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων µας

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ:

1 Οµάδα εταιριών κλάδου για σύγκριση: Cemex, LafargeHolcim, Argos, HeidelbergCement, CRH, Cementir, Vicat, Buzzi

Για να ενισχύσουµε τις δραστηριότητές µας και τους ανθρώπους µας σε όλο τον κόσµο ώστε να συνεισφέρουν στην ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες τους

 • θα διατηρήσουµε και θα βελτιώσουµε περαιτέρω τις υψηλές επιδόσεις µας όσον αφορά τις ειδικές εκποµπές σκόνης, NOx και SOx που σχετίζονται µε την παραγωγή τσιµέντου
 • θα καλύψουµε µε σχέδια αποκατάστασης όλα τα ενεργά λατοµεία1 και θα προβούµε στην αποκατάσταση του 25% των υπό εξόρυξη περιοχών
 • θα καλύψουµε µε σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας όλα τα ενεργά λατοµεία1 σε περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα
 • θα καλύψουµε µε σχέδια σύµπραξης τις τοπικές κοινότητες, που να ευθυγραµµίζονται µε τα ουσιώδη θέµατα για τους συµ-µετόχους και τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, στο 100% των κύριων δραστηριοτήτων µας
 • θα φροντίσουµε τα 2/3 των συνολικών δαπανών µας να διατίθενται σε τοπικούς προµηθευτές και στις τοπικές κοινότητες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΣΙΩ∆ΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

 • Θετικό αποτύπωµα στο περιβάλλον
 • Θετικό αποτύπωµα στην κοινωνία
 • Θετικό αποτύπωµα στην οικονοµία

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ:

1 που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Όµιλο

Για να ενδυναμώσουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα, ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα

 • δεσμευόμαστε να περιορίσουμε την κατανάλωση νερού στα 280 lt/τόνο τσιμεντοειδών προϊόντων, καλύπτοντας ποσοστό 70% των αναγκών μας με ανακυκλωμένο νερό
 • θα καλύψουμε το 85% της παραγωγής1 με ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους
 • θα καλύψουμε το 50% της παραγωγής1 με πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή
 • θα εξασφαλίσουμε ότι το 70% των κύριων προμηθευτών μας2 πληροί τα πρότυπα του Τιτάνα για θέματα ESG

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

 • Συμβολή στην κυκλική οικονομία μέσα από την αποδοτική διαχείριση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση πόρων
 • Αξιόπιστη και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ:

1 Παραγωγή από τα εργοστάσια τσιμέντου μας
2 Κύριοι προμηθευτές: κρίσιμοι προμηθευτές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σημαντικό επίπεδο δαπανών για τον Τιτάνα