Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους επισκέπτες των ιστότοπων www.titan-cement.com και www.ir.titan-cement.com της εταιρείας TITAN Cement International S.A. (TCI), η οποία έχει συσταθεί στο Βέλγιο (αριθμός μητρώου εταιρειών 0699.936.657) και εδρεύει επί της οδού Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο.  Η παρούσα ενημέρωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).  Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μας.  Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στους ιστότοπούς μας.  Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές της.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (η «Εταιρεία», «εμείς», «μας»). Μπορείτε να επικοινωνείτε με εμάς, για να κάνετε ερωτήσεις ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. Τμήμα 3 παρακάτω) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας (α) με επιστολή (αποστείλατε την επιστολή σας στην ΤΙΤΑΝ υπόψη «Γραφείου Απορρήτου») στην καταστατική έδρα της TITAN στο Βέλγιο στη διεύθυνση Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium ή στην διοικητική έδρα της ΤΙΤΑΝ στην Κύπρο στη διεύθυνση Ανδρέα Ζάκου και Μιχαήλ Παρίδη 12, Κτήριο MC, Εγκωμή, Λευκωσία 2404, Κύπρος ή (β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.

 

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας αναλόγως με το πως χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας.  Επομένως:

α. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στους ιστότοπούς μας.  Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι η καταγραφή της χρήσης των ιστότοπών μας για την βελτίωση και προστασία του.  Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των ιστότοπών μας και να τον διαχειριστούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο.  Θα διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την τελευταία είσοδό σας στους ιστότοπούς μας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.

β. Όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, που βρίσκεται στους ιστότοπούς μας, ή όταν μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, το όνομα και επώνυμό σας, τη χώρα προέλευσής σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας, την εταιρεία που εκπροσωπείτε και τον ρόλο/την θέση σας, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες καταγράψετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας ή στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας.  Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι η διαχείριση και αντιμετώπιση αιτήματος, ερωτήματος ή παρατήρησής σας και η ενημέρωση και εξυπηρέτηση μετόχων και επενδυτών μας.  Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι (i) το έννομο συμφέρον μας να ασκήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δραστηριότητά μας εξυπηρετώντας επενδυτές και μετόχους μας και (ii) η συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, ιδίως τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.  Θα διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.

γ. Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας μέσω των ιστότοπών μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιογραφικό σας.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μέσω cookies και λοιπές παρεμφερείς τεχνικές.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική χρήσης cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υπόκεινται στην λήψη απόφασης με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.  Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας.  Όμως χωρίς αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας.

 

3. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (για κάποια ισχύουν περιορισμοί):

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που κάνουμε (π.χ. ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, πως και για ποιον σκοπό κλπ.).

β) Δικαίωμα Διόρθωσης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας, εάν είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή έχουν αλλάξει.

γ) Δικαίωμα Διαγραφής: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν, μεταξύ άλλων, δεν είναι πλέον απαραίτητη ή νόμιμη η επεξεργασία τους ή έχετε αποσύρει την συναίνεσή σας, εάν σ’ αυτήν βασίζεται η επεξεργασία τους.

δ) Δικαίωμα Εναντίωσης: Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντός μας, δικαιούστε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.  Αν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν καταδείξουμε υπέρτερους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.

ε) Δικαίωμα Περιορισμού: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή δεν είναι πια απαραίτητη ή έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία τους.

στ) Δικαίωμα Φορητότητας: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, για να μεταφερθούν από εσάς ή από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ζ) Δικαίωμα Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας.  Εάν κατοικείτε σε χώρα του ΕΟΧ, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στη χώρα που κατοικείτε ή στη χώρα που έγινε η παραβίαση.  Μπορείτε να βρείτε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εκάστοτε αρμόδιας εποπτικής αρχής στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

4. Aποδέκτες και διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με θυγατρικές της Εταιρείας εκτός Ελλάδας.  Επίσης μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους εκτός Εταιρείας ως εξής:

α. Με παρόχους υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ιστότοπών μας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.

β. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει σε τρίτους το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού της, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να παρασχεθούν στους εν λόγω τρίτους,

γ. Με φορείς επιβολής του νόμου ή σε διοικητικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Οι κατά ως άνω παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα δεδομένα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους αντίστοιχους σκοπούς και δεσμεύονται να συμμορφωθούν πλήρως με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες περιοχές του κόσμου.  Όταν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων.  Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την επιλογή προσώπων/φορέων που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ) ή θα υλοποιείται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είτε εργαζόμενος, είτε συνεργάτης μας, είναι συμβατικά δεσμευμένος απέναντί μας να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας τους.

 

5. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.  Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στους ιστότοπούς της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Οι ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους.  Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις ενημερώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων ιστότοπων.