Αναζητούμε ανατροφοδότηση από τους βασικούς συμ-μετόχους μέσα από:
 • διαδικτυακές έρευνες
 • έρευνα πεδίου
 • έρευνες / δημοσκοπήσεις
 • θεματικά φόρουμ
 • παρουσιάσεις
 • προσωπικές συναντήσεις
Οι βασικοί συμ-μέτοχοί μας είναι:
 • επιχειρηματικοί εταίροι και προμηθευτές
 • εργαζόμενοι
 • μέτοχοι-επενδυτική κοινότητα
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • νεολαία
 • νομοθέτες, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις
 • πελάτες
 • τοπικές κοινωνίες
 • χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί