Ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία μας. Ενσωματώνεται σταθερά στη στρατηγική μας μέσω της τακτικής ανασκόπησης όλων των θεμάτων που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας, του σχεδιασμού των κατάλληλων δράσεων και στόχων, καθώς και της εφαρμογής περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών και πρακτικών διακυβέρνησης.

Τα δύο όργανα εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, επιβλέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής μας και των προτεραιοτήτων μας σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα της διαφάνειας και συνεργασίας σε όλο το εύρος του Ομίλου.

Πρόεδρος: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Συγκαλών τις συνεδριάσεις της Επιτροπής: Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ενίσχυση και στήριξη της μακροπρόθεσμης τριπλής δέσμευσης του Ομίλου σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, καθώς και η εποπτεία της εφαρμογής της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ο ρόλος της είναι να:

  • εποπτεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • παρακολουθεί τις επιδόσεις έναντι των στόχων που τίθενται και
  • να λαμβάνει αποφάσεις για διορθωτικές κινήσεις, να εξετάζει και να αναθεωρεί της περιοχές έμφασης, να θέτει κατάλληλους στόχους, και να εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων για την Εταιρία και τους συμ-μετόχους της.

Πρόεδρος: Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
Συγκαλών τις συνεδριάσεις της Επιτροπής: Διευθυντής Επιδόσεων ESG του Ομίλου

Η Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΕΒΑ) αποτελείται έναν υψηλόβαθμο σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και δύο Περιφερειακούς Διευθυντές του Ομίλου. Η ΟΕΒΑ SWG υποστηρίζει τον συντονισμό των προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και είναι αρμόδια για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Βασικοί στόχοι της Ομάδας Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να:

  • αναπτύσσει και να παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία
  • συντονίζει τις προσπάθειες σύμπραξης του Τιτάνα με διεθνείς
    οργανισμούς, καθώς και με δίκτυα και πρωτοβουλίες του κλάδου και
  • παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Επιδόσεων ESG του Ομίλου είναι να συγκεντρώνει, να συντονίζει και να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται σε όλον τον Όμιλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ότι, συλλογικά, παράγουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έναντι των σαφώς οριζόμενων κριτηρίων ESG.

Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής διαδικασίας που συμβάλλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων μας. Οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση από τη διοίκηση του Ομίλου σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού, ανάλογα με τη φύση κάθε κινδύνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τον καθορισμό της φύσης και της έκτασης των κυριότερων κινδύνων τους οποίους είναι διατεθειμένη να αναλάβει η Εταιρία προκειμένου να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, ενώ η ευθύνη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Τιτάνα παρουσιάζεται παρακάτω.