Ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιωσιμότητα ενσωματώνεται σταθερά στη στρατηγική μας μέσω της τακτικής ανασκόπησης όλων των θεμάτων που είναι ουσιώδη για την επιχείρηση και για τους συμ-μετόχους μας, του σχεδιασμού των κατάλληλων δράσεων και στόχων, καθώς και της εφαρμογής περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών και πρακτικών διακυβέρνησης.

Τα δύο όργανα εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, επιβλέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής μας και των προτεραιοτήτων μας σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα της καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθικής που επικρατεί σε όλο το εύρος του Ομίλου.

Πρόεδρος: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Συγκαλών τις συνεδριάσεις της Επιτροπής: Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλείται από τον Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου και παρακολουθεί τις επιδόσεις και την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα, ο ρόλος της είναι:

  • να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • να παρακολουθεί τις επιδόσεις έναντι των στόχων ESG
  • να λαμβάνει αποφάσεις για διορθωτικές κινήσεις, να εξετάζει και να αναθεωρεί τις περιοχές προτεραιότητας και να θέτει κατάλληλους στόχους, μέσα από δυναμικές διαδικασίες αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων

Πρόεδρος: Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
Συγκαλών τις συνεδριάσεις της Επιτροπής: Διευθυντής Επιδόσεων ESG του Ομίλου

Η Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης υποστηρίζει τον συντονισμό των προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και είναι αρμόδια για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να:

  • αναπτύσσει και να καταρτίζει συγκεκριμένες προτάσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • επικοινωνεί τους στόχους εντός του Ομίλου μέσω των διαφορετικών τμημάτων και επιχειρηματικών μονάδων
  • συντονίζει τις συνεργασίες του Τιτάνα με οργανισμούς, δίκτυα και πρωτοβουλίες με διεθνή παρουσία

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Επιδόσεων ESG του Ομίλου είναι να συγκεντρώνει, να συντονίζει και να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται σε όλον τον Όμιλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ότι, συλλογικά, παράγουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έναντι των σαφώς οριζόμενων κριτηρίων ESG.

Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής διαδικασίας που συμβάλλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων μας. Ο Τιτάνας δραστηριοποιείται σε διαφορετικά γεωγραφικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, εκτίθεται σε πολλούς πιθανούς κινδύνους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι στρατηγικοί, χρηματοοικονομικοί, λειτουργικοί και βιωσιμότητας (ESG). Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται βάσει διεθνώς καθιερωμένων ταξινομήσεων κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου και αξιολογούνται βάσει πιθανοτήτων, δυνητικών επιπτώσεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.