Ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία μας. Ενσωματώνεται σταθερά στη στρατηγική μας μέσω της τακτικής ανασκόπησης όλων των θεμάτων που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας, του σχεδιασμού των κατάλληλων δράσεων και στόχων, καθώς και της εφαρμογής σχετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών.

Τα δύο όργανα εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει τη στρατηγική του Ομίλου, και η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, στην οποία έχουν ανατεθεί ο συντονισμός και η εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, επιβλέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής μας και των προτεραιοτήτων μας σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα της διαφάνειας και συνεργασίας σε όλο το εύρος του Ομίλου.

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης τριπλής δέσμευσης του Ομίλου στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, και η εποπτεία της εφαρμογής της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, ο ρόλος της είναι να:

  • εποπτεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • παρακολουθεί τις επιδόσεις έναντι των στόχων που τίθενται και να προτείνει διορθωτικές κινήσεις
  • εξετάζει και να αναθεωρεί τους τομείς ενδιαφέροντος και να θέτει τους κατάλληλους στόχους
  • εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων για την Εταιρία και τους συμ-μετόχους της

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, ο οποίος εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλεί ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου.

Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αποτελείται από τους διευθυντές των τμημάτων Εταιρικών Υποθέσεων, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Τεχνικής Διεύθυνσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών, Επενδυτικών Σχέσεων, και από Περιφερειακούς Διευθυντές του Ομίλου.

Βασικοί στόχοι της Ομάδας Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να:

  • αναπτύσσει και να παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
  • διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης
  • συντονίζει τις προσπάθειες σύμπραξης του Τιτάνα με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με δίκτυα και πρωτοβουλίες του κλάδου
  • παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα για τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και για τις δημόσιες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόεδρος: Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου

Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλεί η Διευθύντρια του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Σύνθεση: Οι διευθυντές των τμημάτων Εταιρικών Υποθέσεων, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Τεχνικής Διεύθυνσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών, Επενδυτικών Σχέσεων καθώς και δύο
Περιφερειακοί Διευθυντές του Ομίλου.