ΗΠΑ 2020
Ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή απόδοση

Η Titan America υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή περιβαλλοντικών και ενεργειακών βελτιώσεων σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων της. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς κοινής ωφελείας και με τη συμμετοχή βασικών συμ-μετόχων, αντιμετωπίζει τις ανάγκες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή σε όλες τις φάσεις παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της.

Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Τζόρτζια, ο ΤΙΤΑΝ δημιούργησε ένα διεθνούς κύρους σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και σήμερα διαθέτει τα δύο μοναδικά εργοστάσια κλίνκερ-τσιμέντου με πιστοποίηση ISO 50001 στις ΗΠΑ. Αξιοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, τα εργοστάσια αύξησαν τη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών, όπως είναι το φυσικό αέριο και τα εναλλακτικά καύσιμα. Το εργοστάσιο Pennsuco παράγει πλέον στις νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καυσίμου το δικό του καύσιμο για τους κλιβάνους του, το οποίο θα αντισταθμίσει έως 30% τη σημερινή χρήση ορυκτών καυσίμων από το εργοστάσιο και, επιπλέον, θα αποτρέψει την υγειονομική ταφή αστικών αποβλήτων.

Επίσης, η Titan America έχει θέσει ετήσιους στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας, μειώνοντας τις ποσότητες κλίνκερ που απαιτούνται για την παραγωγή τσιμέντου. Οι αλλαγές στην αμερικανική αγορά ενέργειας έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση στην παραγωγή ιπτάμενης τέφρας, ενώ η επί δεκαετίες χρήση άνθρακα από τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ιπτάμενης τέφρας να οδηγηθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Για την αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης διαθέσιμων εναλλακτικών πρώτων υλών, η Separation Technologies, θυγατρική του Ομίλου, λειτουργεί σε πιλοτική βάση μονάδα ανάκτησης, στην οποία η ιπτάμενη τέφρα ανακτάται από χώρους ταφής και υποβάλλεται σε επεξεργασία για την παραγωγή συνεκτικής και υψηλής ποιότητας εναλλακτικής πρώτης ύλης για τη βιομηχανία σκυροδέματος – το υλικό ProAsh®. Καθώς μειώνει την ποσότητα τσιμέντου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος, η χρήση του ProAsh® μειώνει τις ποσότητες CO₂ που προκύπτουν από την παραγωγή τσιμέντου.