ΗΠΑ, 2016
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενθαρρύνουμε συνεχώς την ενσωμάτωση θεμάτων βιωσιμότητας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και στηρίζουμε προσπάθειες που επικεντρώνονται στη διάδοση της γνώσης και της εξειδίκευσης που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος. Εστιάζουμε, επίσης, στην ευαισθητοποίηση μαθητών και δασκάλων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και φροντίδας για το περιβάλλον. Αντλώντας έμπνευση από τη μοναδική φύση του Catawba Creek και θέλοντας να συνεργαστούμε με τις επόμενες γενιές για τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, έχουμε θεσπίσει μία ετήσια εκπαιδευτική επίσκεψη 400 μαθητών που εκπαιδεύονται μέσω βιωματικών δράσεων στο παρόχθιο έργο ανάπτυξης του εργοστασίου τσιμέντου Roanoke.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, τα παιδιά ενημερώνονται για τη σημασία της ποιότητας του νερού και τη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή και γεωργία, μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτικά θέματα περιλαμβάνουν δειγματοληψία και μελέτη των υδρόβιων μακροασπόνδυλων, οπτική αξιολόγηση και έλεγχο του ρέματος, καταγραφή των φυτικών ειδών και έρευνα του εδάφους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα βιοποικιλότητας, που είναι αυξανόμενης σημασίας για τους σύγχρονους χώρους εργασίας

Προγράμματα περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης ΤΙΤΑΝ Αμερικής: Τοπίο της περιοχής Catawba στις ΗΠΑ