ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 2018
Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα

Στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ έχουμε καθιερώσει τυποποιημένες πρακτικές για την αποκατάσταση λατομείων και τη διαχείριση των περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με τους συμ-μετόχους μας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς τις επιδόσεις μας με επιπλέον εργαλεία και μεθόδους.

Το 2018, ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε να προεδρεύει της ομάδας έργου που είχε συστήσει η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) με σκοπό την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των «καθαρών» επιπτώσεων (Net Impact Assessment – NIA) επί της βιοποικιλότητας στον κλάδο του τσιμέντου, η οποία εκδόθηκε στο τέλος του χρόνου. Το 2020, η αξιολόγηση των «καθαρών» επιπτώσεων (Net Impact Assessment – NIA) επί της βιοποικιλότητας στον κλάδο του τσιμέντου, αντικαταστάθηκαν από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την αποκατάσταση λατομείων και την διαχείριση της βιοποικιλότητας.

Στο εργοστάσιο τσιμέντου του Ομίλου Zlatna Panega, στη Βουλγαρία, η νέα μεθοδολογία είναι υπό εφαρμογή στο συνδεδεμένο λατομείο και τις περιοχές επέκτασής του. Στόχος της εφαρμογής, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, είναι: να αξιολογήσει με τη συνδρομή εξειδικευμένου βοτανολόγου τη θετική και την αρνητική επίπτωση του λατομείου στη βιοποικιλότητα, μελετώντας τους οικοτόπους και τα είδη της περιοχής και εκτιμώντας τις συνθήκες πριν την έναρξη των εργασιών εξόρυξης (βάση αναφοράς), να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης βιοποικιλότητας και των ενεργειών αποκατάστασης, ώστε τα σχέδια αυτά να προσαρμοστούν ανάλογα για τη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων και να επιτευχθεί τελικά μηδενική «καθαρή» θετική επίπτωση, όπου είναι δυνατόν, στην περιοχή του λατομείου.

Μελέτη του ομίλου ΤΙΤΑΝ για τις νέες μεθοδολογίες αξιολόγησης αντίκτυπου στη βιοποικιλότητα: φωτογραφία ενός λουλουδιού