ΟΜΙΛΟΣ TITAN, 2017
ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων με δεξιότητες, με στόχο τη μακροχρόνια απασχόλησή τους, έχει αναγνωρισθεί ως ουσιώδες θέμα για τους τοπικούς συμ-μετόχους μας. Το 2015 εγκαινιάσαμε την υλοποίηση του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (European Pact for Youth) σε επίπεδο Ομίλου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών και να παρέχουμε ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση σε όλους.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας και τη δέσμευσή μας στους νέους:

  • Στην Αίγυπτο, ο Τιτάνας ανέλαβε την ανακαίνιση του δημοτικού σχολείου της περιοχής Wadi El Kamar, από την οποία επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1.200 μαθητές, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενδυνάμωση των γυναικών και την επιμόρφωσή τους με τεχνικές δεξιότητες.
  • Το εργοστάσιο τσιμέντου Antea στην Αλβανία συνεργάστηκε για τρίτη χρονιά με τα Παιδικά Χωριά SOS στην πρωτοβουλία «Strengthening Families» (ενδυνάμωση των οικογενειών), παρέχοντας υποστήριξη και ευκαιρίες σε 19 οικογένειες και 47 παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στα χωριά Borizana και Thumana.
  • Η συνεργασία μας με το Πρόγραμμα «Teach for All» στη Βουλγαρία έχει βοηθήσει στο μετασχηματισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα χωριά γύρω από το εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna Panega. Στο τέλος του 2017, 13 νέοι δάσκαλοι δίδασκαν περισσότερα από 500 παιδιά χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, σε πέντε δημοτικά σχολεία.
  • Στην Ελλάδα, ο Τιτάνας ξεκίνησε το πρόγραμμα Youth Matters, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα των νέων ανθρώπων ως συμ-μετόχων, παρέχοντας ένα σύστημα που τους βοηθά να επωφελούνται από ευκαιρίες ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.
  • Στις ΗΠΑ, με στόχο την προσφορά ποιοτικών πρακτικών ασκήσεων, ο Τιτάνας πρόσθεσε στα υφιστάμενα προγράμματα συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ένα ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο προσφέρει έως έξι υποτροφίες ετησίως για να βοηθήσει νέους ανθρώπους να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες.
Ο ΤΙΤΑΝ ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για τους νέους: εικόνα νέων να μιλάνε