ΟΜΙΛΟΣ TITAN, 2017
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ SDGS ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Από τότε που ο Τιτάνας υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ το 2002, ο Όμιλος εστίασε στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου επιχειρήσεων που συνεργάζονται για την προώθηση της εφαρμογής των Δέκα Αρχών του Συμφώνου σε Αίγυπτο, Αλβανία, Β. Μακεδονία, Ελλάδα, Κόσοβο και Σερβία.

Μέσω της συμμετοχής μας και της ηγετικής μας δραστηριότητας στα τοπικά δίκτυα, συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 500 τοπικές επιχειρήσεις.

Υποστηρίζουμε το διάλογο με τους συμ- μετόχους μας με τη δημοσίευση σχετικών εκθέσεων στις τοπικές γλώσσες.

Από το 2008, δημοσιοποιούμε συστηματικά την πρόοδο μας αναφορικά με την υλοποίηση των δέκα Αρχών του Οικονομικού Συμφώνου του ΟΗΕ στη σφαίρα επιρροής μας, σε περισσότερους από 10.000 συμ-μετόχους στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Το 2015, προχωρήσαμε ένα ακόμη βήμα, ευθυγραμμίζοντας τον τρόπο που συμπράττουμε με τους συμ-μετόχους μας με τη διεθνή πρωτοβουλία των Στόχων 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs).

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο 2016-2017, όλες οι δραστηριότητές μας κλήθηκαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν την αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων σύμφωνα με τους SDGs, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας κοινής γλώσσας και ενός κοινού πλαισίου δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εκπροσωπείται επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το «CSR Europe» στην πολύ-συμμετοχική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους SDGs (EU multi-stakeholder platform on SDGs), ενώ συμμετέχει στις σχετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα για την ανάπτυξη των επιμέρους Εθνικών Εθελοντικών Σχεδίων Δράσης.

Σύμπραξη για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (UN SDGs) σε τοπικό επίπεδο: εικόνα πίνακα με τα εικονίδια των στόχων