ΕΛΛΑΔΑ 2021
Συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία με το πρόγραμμα ανακύκλωσης «Nothing to Waste»

Tο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, απαντώντας στις τοπικές προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ξεκίνησε το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων «Nothing to Waste», αναλαμβάνοντας δράση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργήθηκαν γωνιές ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις 24 συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, πλαστικά μπουκάλια PET, λοιπά πλαστικά-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, φορητές μπαταρίες και τηγανέλαια.

Ήδη από την πρώτη φάση του προγράμματος προβλέπεται η σταδιακή εκπαίδευση και των 500 εργαζομένων από τις συμμετέχουσες εταιρίες. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται από τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό NoWaste21, ο οποίος έχει την επιστημονική επίβλεψη και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος. Κύριοι άξονες της εκπαίδευσης είναι η πρόληψη και ορθή διαχείριση απορριμμάτων, η σημασία της κυκλικής οικονομίας, τα οφέλη της προσωπικής ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος, η σημασία της διατήρησης των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές και η παρότρυνση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες ανακύκλωσης.

Μέσω αυτής της καινοτόμου πρωτοβουλίας, αναδεικνύεται ένα βελτιωμένο σύστημα πρόληψης και ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, που επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινότητα. Οι 24 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να συμβάλουν θετικά στην αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων και την κυκλική οικονομία. Ταυτόχρονα, οι πάνω από 500 εργαζόμενοι μαζί με τις οικογένειές τους, μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την ενίσχυση της απόδοσης ανακύκλωσης δήμων και περιφερειών. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην παρότρυνση και άλλων εταιριών, καθώς και σχετικών φορέων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Nothing to Waste».