ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2015
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ZLATNA PANEGA

Το 2014, ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία ξεκίνησε ένα τετραετές πρόγραμμα με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς στο λατομείο Zlatna Panega. Αυτή η πρωτοβουλία αντανακλά τις προσπάθειες του Τιτάνα στη Βουλγαρία να προστατέψει τη χλωρίδα και την πανίδα στις περιοχές, όπου αναπτύσσει δραστηριότητες, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής στο μέλλον.

Το Σχέδιο Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας, που έχει αναλάβει το λατομείο μας στη Zlatna Panega, περιλαμβάνει τη συλλογή σπόρων διάφορων τοπικών ειδών, την καλλιέργειά τους σε φυτώριο, τη μεταφύτευση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και τη βιολογική αποκατάσταση του υποβαθμισμένου εδάφους.
Το σχέδιο, επίσης, περιλαμβάνει τον έλεγχο ξενικών χωροκατακτητικών ειδών και ειδών που ευδοκιμούν σε διαταραγμένη γη, τη συνεχή παρακολούθηση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής και τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για την εγχώρια χλωρίδα.

Το συγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας συμπεριλήφθηκε στη σχετική έκδοση της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο του Τσιμέντου (CSI) χάρη στην επιτυχή προφύλαξη του οικοσυστήματος γύρω από το λατομείο και την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας τόσο κατά τη διάρκεια των εξορύξεων στο λατομείο, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.  Σήμερα για την αποκατάσταση λατομείων και την διαχείριση της βιοποικιλότητας, ακολουθούνται οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) .

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας από το λατομείο ΤΙΤΑΝ Βουλγαρίας