28/05/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
  3. ‘Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.titan-cement.com και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. ΄Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών ( Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης.

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22 Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 18.6.2009.

Αθήνα, 28 Μαίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ