11/01/2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Ανακοινώνεται ότι την 17η Ιανουαρίου 2008 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 47.370 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 94.740 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 47.370 μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, από 60 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή του της 10/1/2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 47.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη 17η Ιανουαρίου 2008.

Download PDF