11/05/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 

Ανακοινώνεται ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10/5/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,75 ανά μετοχή για τη χρήση 2006.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 11 Μαϊου 2007.

Από τη Δευτέρα 14 Μαϊου 2007, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Τρίτη 22 Μαϊου 2007.

Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Οι χειριστές ή η ALPHA BANK κατά περίπτωση θα χορηγήσουν και τη σχετική Βεβαίωση Πληρωμής Μερίσματος.

Download PDF