ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Φιλόδοξοι στόχοι μείωσης του CO2 με την επικύρωση της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την κοινωνία μας. Γι’ αυτό συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες για κλιματική ουδετερότητα. Στόχος μας είναι η μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990), καθώς και η επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050.

Οι στόχοι μειώσης του CO2 είναι μέρος των στόχων ESG για το 2025 και μετά, που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδικός χάρτης με πρωτοβουλίες σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας

Ο οδικός χάρτης μείωσης των εκπομπών CO2 του Ομίλου μας περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων μας μέσα από την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τη βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων. Ταυτόχρονα, προβλέπει την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για πράσινη ανάπτυξη σε συναφείς αλυσίδες αξίες.

ΕΩΣ ΤΟ 2030:

Θα αυξήσουμε το ποσοστό των πράσινων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό μας

πάνω από60%

Θα μειώσουμε τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) με συμβατικά μέσα πετυχαίνοντας:

3,3X
περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα
5X
περισσότερη βιομάζα στα καύσιμά μας
-14.1%
ποσοστιαίες μονάδες κλίνκερ
στο τσιμέντο