Με την παρούσα ενημέρωση σας πληροφορούμε σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ») σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας μέσω του ιστότοπού μας www.titan-cement.com της TITAN Cement International S.A., μητρική εταιρεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ», «εμείς», «μας»).  Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται ν’ αλλάξει.  Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;

Ο υπεύθυνος  επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία της TITAN στην χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που έχετε επιλέξει να στείλετε το  βιογραφικό σας.  Τα νομικά πρόσωπα της TITAN, που κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Χώρα Υπεύθυνος ΕπεξεργασίαςΣτοιχεία επικοινωνίας
ΒέλγιοTITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.Διεύθυνση: Rue de la Loi 23, 1040 Brussels, Belgium
Email: dataprotection@titan-cement.com
Βουλγαρία ZLATNA PANEGA CEMENT ADΔιεύθυνση: 6, Poruchik Nedelcho Bonchev str.1528 Sofia, Bulgaria
Email: dataprotection@titan-cement.com
ΕλλάδαTITAN CEMENT COMPANY S.AΔιεύθυνση: Χαλκίδος 22A, Αθήνα 11143, Ελλάδα
Email: dataprotection@titan-cement.com
ΚύπροςIapetos LtdΔιεύθυνση: Κτήριο MC/ΗΩ, Οδός Ανδρέα Ζάκου 12, 2404 Λευκωσία, Κύπρος
Email: dataprotection@titan-cement.com

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παρέχετε, όταν μας αποστέλλεται το βιογραφικό σας και άλλα σχετικά έγγραφα της επιλογής σας.  Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα, φιλοδοξίες και προσδοκίες και άλλα σχετικά στοιχεία, τα οποία συνήθως περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα και σε υποστηρικτικά έγγραφα.  Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε ορισμένες ιατρικές πληροφορίες ανάλογα με τη φύση της εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

3. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;     

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα της επιλογής σας (π.χ. προηγούμενοι  εργοδότες, καθηγητές, συνάδελφοι) μόνο με την συγκατάθεση σας.

4. Για ποιους σκοπούς υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης της δυνατότητας πρόσληψής σας από εταιρεία της TITAN στην/στις χώρα(-ες) της επιλογής σας.  Συγκεκριμένα, θα αξιολογήσουμε τις δεξιότητές σας, τα προσόντα σας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία σας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα μας παράσχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ζητήσουμε διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες, για να κανονίσουμε συνέντευξη μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο της αίτησής σας για πρόσληψη και να σας πληροφορήσουμε για ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρεία της TITAN.  Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία, όταν εταιρεία της ΤΙΤΑΝ πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της (π.χ. υποβολή στοιχείων στις αρχές) ή να επιδιώξει τα νόμιμα συμφέροντά της (π.χ. να θεμελιώσει, ασκήσει ή υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του). Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω των συστημάτων πληροφορικής που φιλοξενούνται εντός ή εκτός της ΤΙΤΑΝ.  Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

5. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία προκύπτει από την οικειοθελή αποστολή του βιογραφικού σας σε μας.  Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε μας είναι προαιρετική.  Όμως, εάν δεν μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας και τη συγκατάθεσής σας να τα επεξεργαστούμε, δεν θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε την αίτησής σας για πρόσληψη.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.  Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης και δεν αποκλείει την TITAN από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με άλλη νομική βάση όπως η συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις της και/ή η επιδίωξη των νόμιμων δικαιωμάτων της, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4 ανωτέρω.

6. Ποιοι μπορεί να είναι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα επεξεργαστεί το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της TITAN ή/και άλλων τμημάτων/λειτουργικών μονάδων που κατά περίπτωση εμπλέκονται στην επιλογή υποψηφίων στη/στις χώρα(-ες), που έχετε επιλέξει.  Επίσης, εάν είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, τα προσωπικά δεδομένα σας θα επεξεργαστούν πάροχοι υπηρεσιών στελέχωσης και τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής, που θα ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία εκ μέρους της TITAN υποκείμενοι σε αυστηρές συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Θα μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του ΕΟΧ που έχετε επιλέξει.  Μόνο εφόσον εσείς ζητήσετε να εξεταστεί η πιθανότητα πρόσληψή σας σε εταιρεία της ΤΙΤΑΝ εκτός ΕΟΧ, θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας στην αντίστοιχη  χώρα.  Η ΤΙΤΑΝ έχει παρουσία σε χώρες που βρίσκονται εντός και εκτός του ΕΟΧ.  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι δεν εξασφαλίζουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων όλες οι χώρες εκτός του ΕΟΧ.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9. Πόσο καιρό διατηρούμε προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 12 μήνες από την λήψη του βιογραφικού σας, εκτός εάν από τη νομοθεσία απαιτείται η διατήρησή τους για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αντιδικίας μαζί σας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

10. Τι δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να τα ασκείτε;

Σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.