ΗΠΑ, 2015
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το εργοστάσιο Roanoke έχει εδραιώσει τη φήμη του στην περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς αναγνωρίζεται διαχρονικά για τις βέλτιστες πρακτικές του. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση και το 2015 πραγματοποιήσαμε επένδυση ύψους €18,7 εκατ., η οποία προσφέρει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για το τοπικό περιβάλλον. Το εργοστάσιο ανανέωσε τα υφιστάμενα φίλτρα του με τα νεότερα μεγάλα σακόφιλτρα, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές σκόνης από τη ροή του αέρα που εξέρχεται της εγκατάστασης. Με το έργο αυτό, μειώσαμε ακόμα περισσότερο τις εκπομπές σωματιδίων σκόνης και πλέον τα σωματίδια που συλλέγονται, επιστρέφονται στη διαδικασία παραγωγής

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για περιβαλλοντική ανάπτυξη, Roanoke plant, USA