ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 2018
Ενίσχυση των προσπαθειών μας για τη μείωση των εκπομπών CO2

Για να πετύχουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για μείωση των εκπομπών CO2 επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Ένα παράδειγμα είναι η επιτυχημένη βιομηχανική παραγωγή τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στο εργοστάσιο της Πάτρας, στην Ελλάδα. Το νέο προϊόν παρουσιάζει εφάμιλλες επιδόσεις με τα συμβατικά προϊόντα, με ταυτόχρονη μείωση των άμεσων εκπομπών CO2 κατά 30%.

Οι προσπάθειές μας για μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα ενισχύονται από τη συμμετοχή μας σε  συνεργατικές πρωτοβουλίες. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Έρευνας για το Τσιμέντο (European Cement Research Academy – ECRA) συμμετέχουμε σ’ ένα πρόγραμμα που αφορά στη συλλογή και μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και έχει ως στόχο την εφαρμογή των τεχνολογιών που σχετίζονται με μειωμένες εκπομπές CO2 στην παραγωγή τσιμέντου, σε βιομηχανική κλίμακα.

Επιπλέον, συμμετέχουμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως αυτό της κοινοπραξίας Nanocem, μιας συνεργασίας ανάμεσα σε βιομηχανίες-επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα, παγκόσμια αναγνωρισμένη ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη των υλικών με βάση το τσιμέντο. Ο TITAN συμμετέχει επίσης στις παρακάτω ευρωπαϊκές συνεργατικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δοκιμή και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για το μετριασμό των εκπομπών CO2:

  • «RECODE» στόχος του οποίου είναι να ερευνήσει επιστημονικές μεθόδους συλλογής του CO2 και μετατροπής του σε υλικά για άμεση χρήση στην παραγωγή τσιμέντου.
  • «CARMOF» που εστιάζει στη χρήση νανοτεχνολογίας και τρισδιάστατων εκτυπώσεων για την ανάπτυξη νέων απορροφητικών υλικών για τη συλλογή των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα.
  • «SOLCEMENT» το οποίο εξετάζει τη χρήση ηλιακής ενέργειας, με σκοπό την υποκατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή τσιμέντου.
Εικόνα γυναίκας επιστήμονος να κοιτάει μέσα στο μικροσκόπιο