27/03/2019

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2018, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του

Το 2018, ήταν ένα ακόμα έτος σταθερών, θετικών οικονομικών επιδόσεων για τον Τιτάνα και σημαντικής προόδου στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων του για το 2020, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ. O TITAN αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις σε πολλές από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και αξιοποίησε αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ. Επιπλέον, διερεύνησε περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση, αναπτύσσοντας πιλοτικά νέες τεχνολογίες σ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιταχύνοντας τους ρυθμούς καινοτομίας.

Η δέσμευση του Ομίλου να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα για να διασφαλίζει τη διαφάνεια υπογραμμίστηκε το 2018, με την υιοθέτηση της Οδηγίας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ). H μεθοδολογία αυτή επιτρέπει συστηματικότερη παρακολούθηση και μέτρηση της συνεισφοράς ενός οργανισμού στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030.

H Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttp://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_GR.pdf

Oρόσημα του 2018

  • Σταθερές, θετικές οικονομικές επιδόσεις, με τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ ξανά κυριότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου.
  • Επενδύσεις ύψους €119 εκατ. με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανάπτυξης.
  • Αύξηση της συμμετοχής στην κοινοπραξία Adocim στην Τουρκία με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να κατέχει πλέον το 75%, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνή ανάπτυξη.
  • Λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ύψους €148 εκατ., υψηλότερες κατά €30 εκατ., επωφελούμενες από την σταθεροποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.
  • Σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, που έχει θέσει ο Όμιλος. Ο ΤΙΤΑΝ παραμένει μεταξύ των καλύτερων επιχειρήσεων – μελών της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου (CSI) διεθνώς, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση ορισμένων ουσιωδών θεμάτων, όπως η μείωση των εκπομπών σκόνης και της κατανάλωσης νερού.
  • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος δρομολόγησε την «Πρωτοβουλία για τη μείωση του CO2», καθιερώνοντας μια κοινή προσέγγιση για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030, δημοσίευσε την αναθεωρημένη Περιβαλλοντική Πολιτική του και αύξησε τον αριθμό των εργοστασίων τσιμέντου που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 50001 για τα συστήματα διαχείρισης ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Συνέχεια της στήριξης της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγκαίων για την εξελισσόμενη αγορά εργασίαςΠρος αυτό το σκοπό, περισσότεροι από 400 φοιτητές και νεαροί ενήλικες συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας σε όλον τον Όμιλο το 2018.
  • Αναγνώριση της «διαφορετικότητας και ένταξης» ως σημαντικής παραμέτρου για τη μελλοντική ανάπτυξη του Τιτάνα, εστιάζοντας στην εμπέδωση των αρχών τους στην κουλτούρα της εταιρίας και στην προώθηση τους στους συμ-μετέχοντες του Ομίλου.
  • Πιστοποίηση της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2018  από ανεξάρτητο ελεγκτή για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (reasonable assurance) χωρίς συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες ή επίσταση προσοχής.

Πρότυπα έκδοσης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2018

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Ολοκληρωμένων Αναφορών (IIRC) για την συγγραφή ολοκληρωμένων αναφορών (Integrated Reporting). Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018 έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (reasonable assurance) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI), η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), καθώς και τα κριτήρια «προηγμένου επιπέδου» της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC).

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018 και η πιστοποίηση της εταιρίας ανεξάρτητων ελεγκτών ERM CVS είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_GR.pdf