15/01/2019

Ανακοίνωση Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ – Ενημέρωση πορείας αποτελεσμάτων

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημέρωση πορείας αποτελεσμάτων

 

Στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την ανταλλαγή μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με μετοχές της ΤΙΤΑΝ Cement International S.A. που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (TITAN) δημοσιεύει την παρούσα ενημέρωση προς τους μετόχους της σχετικά με τις επιδόσεις του Ομίλου.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018, συνεχίζοντας την τάση που είχε διαφανεί στο 3ο τρίμηνο, ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ως προς τον κύκλο εργασιών, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT). Οι επιδόσεις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2018, και για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ενισχύθηκαν, αντιστρέφοντας την τάση του σχετικά αδύναμου πρώτου εξαμήνου του 2018.

Σύμφωνα και με προηγούμενες ενημερώσεις της διοίκησης για τις προοπτικές του Ομίλου, τα αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2017 παρουσιάζοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών ο οποίος οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και υψηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους. Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση μέρους των απωλειών στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η βελτιωμένη κερδοφορία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αγορές με αυξανόμενα έσοδα, ενώ οι υπόλοιπες αγορές δεν παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή.

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα ανακοίνωση συντάχθηκε από την ΤΙΤΑΝ αποκλειστικά για πληροφοριακούς λόγους. Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις ενέχουν αρκετούς κινδύνους και αβεβαιότητες και εξαρτώνται από σημαντικούς παράγοντες. Λόγω της φύσης τους, οι εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες που μπορεί να επέλθουν ή να μην επέλθουν. Οι εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα δεν εγγυώνται τις μελλοντικές επιδόσεις. Οι αναγνώστες της παρούσας δεν θα πρέπει να βασίζονται υπέρμετρα σε αυτές τις εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα. Αν και η ΤΙΤΑΝ πιστεύει ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι εύλογες, η ΤΙΤΑΝ δεν δύναται να διασφαλίσει ότι αυτές οι εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν. Οποιεσδήποτε εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα διατυπώνονται κατά την ημερομηνία της παρούσας, και η ΤΙΤΑΝ δεν προτίθεται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα που παρατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. Η ΤΙΤΑΝ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες επέλθουν από τη χρήση της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και από το γεγονός ότι κάποιος βασίστηκε σε οποιαδήποτε άποψη ή δήλωση που περιέχεται στην παρούσα ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράλειψης αυτής.