06/06/2017

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016 και του ειδικά σχεδιασμένου microsite

«Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί»

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Σύνοψη της πέμπτης Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016, όπως και το ειδικά σχεδιασμένο για την Έκθεση microsite (http://integratedreport2016.titan.gr/). Τόσο η σύνοψη όσο και το microsite φιλοξενούν πλήθος στοιχείων και δεδομένων που παρουσιάζουν την πρόοδο που σημειώθηκε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η Σύνοψη παρουσιάζει μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε επίπεδο Ομίλου και σε κάθε έναν από τους τέσσερις γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Προβάλλει, μέσα από επιλεγμένα σχετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, πώς η Εταιρία δημιουργεί αξία και συμπράττει με τους συμ-μετόχους της και συνοψίζει τις αρχές διακυβέρνησης και τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της συνεχούς υποστήριξης της νεολαίας. Το 2016 ο Τιτάνας εντατικοποίησε την υποστήριξη των νέων, υλοποιώντας νέα προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής και ενισχύοντας τα υφιστάμενα προγράμματα, σε συνάρτηση με τη δέσμευσή του, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (European Pact for Youth).

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον microsite και να διαβάσετε / «κατεβάσετε» την Σύνοψη εδώ.