30/06/2016

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2015

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό του για το 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://integratedreport2015.titan.gr/, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

Το κύριο θέμα του Απολογισμού, «Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί», υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου να αναπτύσσει συνέργειες και να εμβαθύνει τις συνεργασίες του με όλους τους συμ-μετόχους του, σε όλα τα επίπεδα. Η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση μάς βοηθά να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες τους στον σχεδιασμό της στρατηγικής μας και να πολλαπλασιάσουμε την αξία που δημιουργούμε και μοιραζόμαστε μαζί τους.

Η προσέγγιση του Ομίλου στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διαφάνειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό και της δέσμευσης του Ομίλου για σύνταξη απολογισμών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα1 και τις βέλτιστες πρακτικές, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη εταιρία με έδρα την Ελλάδα η οποία προσκλήθηκε για να γίνει μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ολοκληρωμένων Αναφορών (International Integrated Reporting – IIRC).

Oρόσημα του 2015 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

  • Αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) του Ομίλου κατά 20%, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ
  • Υψηλές επενδύσεις, ύψους €173 εκατ., με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου
  • Ισχυρή ρευστότητα με διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης
  • Πιστοληπτική ικανότητα από τη Standard & Poor’s BB Θετική προοπτική (2014: BB σταθερή προοπτική)
  • 38% αύξηση επενδύσεων για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • Υπερκάλυψη του στόχου μείωσης του νερού που τέθηκε τo 2010, κατά 18 %
  • Δραστική μείωση από 5,87 (2005) σε 2,00 (2015) του Δείκτη συχνότητας ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) των εργαζομένων
  • Αύξηση κατά 2,8 % της συνολικής απασχόλησης – είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης με 614 νέες προσλήψεις σε όλο τον Όμιλο
  • Υπογραφή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και του Επιχειρηματικού Μανιφέστου 2020, με σκοπό τη συμβολή στην επίλυση ζητημάτων όπως η απασχολησιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Τεχνολογία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (LCTIPi), του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD)

Οι προτεραιότητες του Ομίλου για το άμεσο μέλλον κινούνται σε τρεις άξονες: ισόρροπης επίτευξης βελτίωσης της κερδοφορίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης.

1Ο Απολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με το «βασικό επίπεδο Κατάρτισης Απολογισμών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη G4 (GRI G4 Core)» και χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD). Επίσης, ικανοποιεί τα κριτήρια «προηγμένου επιπέδου» του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Αναφορά Προόδου. Ο πλήρης Απολογισμός έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές. Η νέα δομή του 4ου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού, με τον Πίνακα γνωστοποίησης του GRI ως ξεχωριστό έγγραφο, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κύριων συμ-μετόχων του Τιτάνα.

Download PDF