28/03/2017

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2016 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2016, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του. Η δημοσίευση ενιαίας έκθεσης απολογισμού για 5η συνεχή χρονιά υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση του Τιτάνα στη δημιουργία ενός βιώσιμου και καλύτερου μέλλοντος σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους του.

Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε περαιτέρω πρόοδο και στις τρεις βασικές του προτεραιότητες: την εξισορρόπηση κερδοφορίας και ανάπτυξης, την συστηματική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του. Η σύμπραξη με τους συμ-μετόχους του, σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τιτάνας έχει δεσμευτεί στην υποστήριξη της «Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030» του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας διεθνείς και τοπικές συνεργασίες με στόχο την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

H Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2016 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.titan-cement.com/integrated_report_2016_GR.pdf

Oρόσημα του 2016 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

  • Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας για τρίτη συνεχή χρονιά, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο.
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων στη Νότια Αμερική, στο πλαίσιο της στρατηγικής για γεωγραφική διαφοροποίηση, μέσω της απόκτησης συμμετοχής στη τσιμεντοβιομηχανία Cimento Apodi στη Βραζιλία.
  • Επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Τιτάνα ως «ΒΒ» από τον οίκο Standard & Poor’s που αναδεικνύει την ισχυρή ρευστότητά του, και έκδοση ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας και αξίας € 300 εκ., με ετήσιο επιτόκιο 3,5%.
  • Επενδύσεις ύψους €60,7 εκ. για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος – 40% επί του συνόλου των επενδύσεων του Ομίλου για το 2016 (€150,6 εκ). Μείωση των εκπομπών σκόνης κατά 33% και της κατανάλωσης νερού στα εργοστάσια και στις μονάδες άλεσης κατά 11%, σε σύγκριση με το 2015.
  • Συνεχής επικέντρωση στα θέματα ασφάλειας με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη συνολικού αριθμού ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIs) κατά 15%.
  • Ευθυγράμμιση των ουσιωδών θεμάτων του Ομίλου και των τοπικών δραστηριοτήτων του με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Αξιολόγηση και επέκταση των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και πρακτικής εργασίας, σύμφωνα με την δέσμευση που ανέλαβε ο Τιτάνας ως ένας εκ των βασικών συντελεστών υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (European Pact for Youth).

Πρότυπα έκδοσης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016

Η έκδοση της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε πέρα από τις νομικές απαιτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ολοκληρωμένων Αναφορών (IIRC), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ Πρότυπα).

Ο ορισμός των προτεραιοτήτων και η ιεράρχηση των θεμάτων για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και τους κυρίους συμ-μετόχους του βασίζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (GRI), ενώ η μέτρηση και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και τα κριτήρια «προηγμένου επιπέδου» του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Αναφορά Προόδου (UN Global Compact Communication on Progress).

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2016, σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ανάλογων δεικτών, έχει ελεγχθεί για την τήρηση των παραπάνω προτύπων από την ERM CVS.