24/06/2014

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: «Διαχρονική Δέσμευση» Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 

Με κύριο θέμα τη «Διαχρονική Δέσμευση» στη δημιουργία αξίας για τους συμ-μετόχους του και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο συνδυασμό δηλαδή της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, δημοσιεύθηκε ο Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2013, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενιαίους Απολογισμούς (IIRC).

Η δημοσίευση Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού, και όχι δύο ξεχωριστών απολογισμών, Οικονομικού και Κοινωνικού, αποτελεί εφαρμογή των υψηλότερων διεθνών προτύπων και άριστων πρακτικών και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι συμπληρωματική διάσταση των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης και λειτουργίας της.

Ο Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση των επιδόσεών του και την Έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών, που πιστοποιεί ότι πληροί το επίπεδο διασφάλισης Α+ κατά το διεθνές πρότυπο GRI G3.1 και το «προηγμένο επίπεδο» σύμφωνα με τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την έκδοση Αναφορών Προόδου. Ο πλήρης Απολογισμός, σε μορφή PDF, και η Έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://integratedreport2013.titan.gr

Oρόσημα του 2013 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

  • Βελτίωση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων, στην εργασία που αφορά στους εργαζόμενους, αλλά και στους εργολάβους που συνεργάζονται με τον Όμιλο
  • Βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων για πρώτη φορά ύστερα από επτά χρόνια, με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Επένδυση περισσότερων από 24 εκατ. Ευρώ για την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Ολοκλήρωση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Κόσοβο
  • Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά το ήμισυ σε διάστημα 5 ετών. Αύξηση του παραγωγικού δυναμικού κατά σχεδόν 20%, το ίδιο διάστημα, κυρίως στις αναδυόμενες αγορές.
  • Δυνατότητα αξιοποίησης της ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ, λόγω των εκτενών επενδύσεων που έχουν γίνει στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και στις καθετοποιημένες δραστηριότητες στις Νοτιοανατολικές πολιτείες
  • Επέκταση της συμμετοχής σε επιχειρηματικά δίκτυα και πρωτοβουλίες προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Ίδρυση ενός νέου Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Αλβανία και συμμετοχή στο Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο στη Σερβία
  • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών διαλόγου και σύμπραξης με τους συμ-μετόχους, με βασικούς άξονες τα θέματα υγιεινής, ασφάλειας, εκπαίδευσης και απασχόλησης των νέων

Ο Όμιλος είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές του 2014. Με δεδομένη, όμως, την παράταση της αβεβαιότητας, συνεχίζει να εστιάζει σε βασικές προτεραιότητες, με στόχο τη διασφάλιση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σταθερότητας, αποδεικνύοντας της διαχρονική δέσμευσή του για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη.