03/02/2014

Σύμβαση Σύναψης κοινοπρακτικού δανείου 

Ανακοινώνεται η σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου μελλοντικής εκκίνησης σε ευρώ και άλλα νομίσματα, συνολικού ύψους 430.000.000 ευρώ μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου TITAN GLOBAL FINANCE PLC και κοινοπραξίας Ελληνικών και Αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 30.1.2014 στο Λονδίνο. Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού δανείου της TITAN GLOBAL FINANCE PLC το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2015 και στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.


Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας, Τηλ. 210 2591 111, Fax. 210 2591 285, inform@titan.gr
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ. 210 2591 163, Fax 210 2591 106, 
ir@titan.gr