20/11/2008

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ IFC ΚΑΙ EBRD ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι σήμερα 20.11.08 υπεγράφησαν μεταξύ εταιριών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, της International Finance Corporation (IFC) και της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) συμβάσεις, κύριο αντικείμενο των οποίων είναι ότι η IFC και η EBRD αφενός θα δανείσουν και αφετέρου θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΝΤΕΑ Cement Sh. A., θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία.

Κατόπιν αυτού, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ θα διαμορφωθεί ως εξής: € 37,8 εκατ. ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, και από €12,6 εκατ. η IFC και η EBRD. Πέραν αυτού, και οι τρεις εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δανείσουν την ΑΝΤΕΑ: με €50,4 εκατ. ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και από €16,8 εκατ. η IFC και η EBRD.

Η ΑΝΤΕΑ, εταιρία μέσω της οποίας ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται στην αγορά της Αλβανίας, βρίσκεται στη διαδικασία ανέγερσης νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία. Το νέο εργοστάσιο θα έχει παραγωγικό δυναμικό 1,5 εκατομμύρια τόνους και αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2009.

 

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερο από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com 

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του