27/06/2012

Πώληση Μειοψηφικού Ποσοστού των Δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ στα Δυτικά Βαλκάνια 

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει την πραγματοποίηση επένδυσης της International Finance Corporation (IFC) ποσού ευρώ 50 εκατ. στις θυγατρικές εταιρίες του ΤΙΤΑΝΑ στην Π.Γ.Δ.M., τη Σερβία και το Κόσοβο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, η ΙFC απέκτησε, μέσω της συμμετοχής της στη θυγατρική του Ομίλου TITAN Cement Cyprus Limited, μειοψηφικό ποσοστό της τάξεως του 11,5% των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ στις ανωτέρω χώρες.

Η συνεργασία με ένα θεσμικό εταίρο όπως η IFC στην περιοχή διευρύνεται πλέον πέραν της Αλβανίας και αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντική αξία στις επενδύσεις του ΤΙΤΑΝΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.