26/04/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Μετά την από 26.4.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαϊου 2010 και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι με την παρούσα σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00, στον ίδιο ανωτέρω τόπο, ήτοι στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου) Αθήνα, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα.
Επισημαίνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
  3. ΄Εγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2009 και προέγκριση αποζημιώσεων χρήσης 2010
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
  5. Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής.
  6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  9. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του πρoγράμματος.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.titan-cement.com και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στις τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. ΄Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης.

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22 Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Αθήνα, 26 Aπριλίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Download PDF