22/04/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 20 Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 4 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου), χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
  3. ΄Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
  5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  6. Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
  7. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007)
  8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 169.065.148 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του ν. 1892/1990, αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και μέρους έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού) και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2 σε Ευρώ 4 ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί κεφαλαίου.
  9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού και εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν.2190/20 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο.
  10. Τροποποίηση των εν ενεργεία προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) των ετών 2004 και 2007.

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.titan-cement.com και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22 Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. ΄Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης.

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22 Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 14.5.2008.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 14.5.2008.

Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 29.5.2008.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ