10/05/2005

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το α΄ τρίμηνο του 2005 ανήλθαν σε € 251 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (operating EBITDA) έφτασαν τα € 57 εκ., αυξημένα κατά 1,4%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφτασαν τα € 27 εκ., αυξημένα 12,9%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανατίμηση του Ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο. Με σταθερές ισοτιμίες, οι πωλήσεις του Ομίλου θα ήταν αυξημένες κατά 7,5% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 3,9%.

Η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προέρχεται αποκλειστικά από τη βελτίωση της απόδοσης των διεθνών δραστηριοτήτων, κυρίως των Η.Π.Α., η οποία υπερκάλυψε τα αναμενόμενα μειωμένα κέρδη από την Ελληνική αγορά μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Όπως έχει τονιστεί και κατά τα προηγούμενα έτη, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του έτους, λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζει η αγορά των προϊόντων του Ομίλου.

€ εκ.1/1-31/3 20051/1-31/3 2004% μεταβολής
Κύκλος εργασιών2512404,3%
Λειτ.Κέρδη(EBITDA)57561,4%
Κέρδη προ φόρων37361,3%
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους272412,9%
Ίδια Κεφάλαια68956921,0%

 

Στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, η ζήτηση δομικών υλικών συνέχισε να κινείται πτωτικά μετά την κορύφωση της περιόδου πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η επίπτωση της αύξησης του κόστους καυσίμων αντισταθμίστηκε μερικώς από το όφελος της αποδοτικότερης λειτουργίας που προήλθε από τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων.

Στις ΗΠΑ, οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν ευνοϊκές. Η στενότητα προσφοράς, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης, οδήγησαν σε αυξήσεις τιμών σε όλα τα προϊόντα στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η κερδοφορία ενισχύθηκε από την συμβολή του εκσυγχρονισμένου εργοστασίου Pennsuco, καθώς επίσης και από τον καινούργιο σταθμό διανομής τσιμέντου στην Tampa.

Η πρόσφατη επέκταση του Ομίλου στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα με κύριο άξονα τη Βουλγαρία. Η Σερβία και η Π.Γ.Δ.Μ. επηρεάστηκαν από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Η Αιγυπτιακή Λίρα ανατιμήθηκε σε σχέση με το δολάριο και το Ευρώ και κατά συνέπεια ο Όμιλος ωφελήθηκε από την αποτίμηση των δανειακών υποχρεώσεων.