03/05/2007

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε € 342 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 11% κι έφθασαν τα € 89 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε € 51 εκ., αυξημένα κατά 18%. Τα αποτελέσματα συγκρατήθηκαν από συναλλαγματικές διαφορές διεθνών δραστηριοτήτων, κυρίως στις ΗΠΑ και Αίγυπτο, λόγω της ανατίμησης του Ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 6% και το EBITDA κατά 13%.

 

€ millions1ο τρ. 20071ο τρ. 2006% μεταβολής
Κύκλος εργασιών342335%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)8980%
Κέρδη προ φόρων6359%
Καθαρά κέρδη *5143%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Στην Ελλάδα, η ζήτηση δομικών υλικών ήταν υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι και επηρέασε θετικά τους όγκους πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, κυρίως λόγω του ηπιότερου χειμώνα και της συνεχιζόμενης σημαντικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τομέα της κατοικίας.

Στις ΗΠΑ, η πτώση της αγοράς κατοικίας ήταν έντονη και επηρέασε τις πωλήσεις όλων των συναφών προϊόντων. Περιοχές όπως η Φλόριντα με μέχρι πρόσφατα αυξημένη ζήτηση, επηρεάστηκαν περισσότερο. Ωστόσο, οι τιμές παρέμειναν ικανοποιητικές και κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα αυτών του περασμένου έτους. Η κερδοφορία στις ΗΠΑ επηρεάστηκε αρνητικά και από την εφαρμογή σχεδίων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αρνητικής εξέλιξης σε σχέση με τα λατομεία του Lake Belt, που συνέπεσαν χρονικά με δαπάνες εργασιών συντήρησης του εργοστασίου. Στο τέλος του Μαρτίου, ο Όμιλος ενίσχυσε την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του, με την εξαγορά της S&W Ready Mix Concrete, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του στις παραθαλάσσιες αγορές της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας. Επίσης, προέβη στην εξαγορά του λατομείου Cumberland Quarry στο Κεντάκι ενισχύοντας την παρουσία του στον τομέα αδρανών υλικών.

H Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου κατά την διάρκεια του τριμήνου, όπου, λόγω και της καλοκαιρίας που επικράτησε, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε όλες τις αγορές. Στη Βουλγαρία επίσης σημειώθηκε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, με την αυξημένη ζήτηση να ικανοποιείται πλέον από το αναβαθμισμένης παραγωγικής δυναμικότητας εργοστάσιο της Zlatna, και όχι από εισαγωγές τσιμέντου, επιτρέποντας σημαντικές μειώσεις του κόστους. Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου εξακολούθησε να αυξάνεται, ενώ οι τιμές παρέμειναν στάσιμες.

Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του. Οι εξαγορές και οι επενδύσεις του τριμήνου ανήλθαν σε € 227 εκ. και χρηματοδοτήθηκαν, κατά κύριο λόγο, από αύξηση του δανεισμού του Ομίλου, ο οποίος έφθασε τα € 524 εκ.

Τον Απρίλιο, η εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance Plc., προέβη στη σύναψη σύμβασης χορήγησης, ανακυκλούμενης πίστωσης, από κοινοπραξία δανειστριών τραπεζών, πενταετούς διάρκειας, συνολικού ποσού κεφαλαίου € 800 εκ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου.

Για το υπόλοιπο έτος, στην Ελλάδα, αναμένουμε ότι η ζήτηση θα διατηρηθεί σε ικανοποιητικά μεγέθη, αν και χαμηλότερα από τα πρόσφατα πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Αίγυπτο. Στις ΗΠΑ, το βάθος και η διάρκεια της ύφεσης της αγοράς κατοικίας παραμένουν άγνωστα. Επιπλέον, αναμένουμε την έκδοση δικαστικής απόφασης για τη συνέχιση ή μη των δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών στην περιοχή Lake Belt της Φλόριντα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης των σχετικών αδειών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2007. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.titan-cement.com). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,75 ανά μετοχή για τη χρήση του 2006, έναντι € 0,60 της χρήσης 2005.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2006 πούλησε περισσότερο από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 6 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.