26/07/2006

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 765 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 33% και έφθασαν τα € 215 εκ.. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 120 εκ., αυξημένα κατά 53%. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 23% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 31%.

Οι πωλήσεις καθώς και τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση οφειλόμενη στην υψηλή ζήτηση και στις καλές τιμές που επικράτησαν στις περισσότερες αγορές. Η κερδοφορία παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση λόγω των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στην Ελλάδα, η έντονη ζήτηση για δομικά υλικά στην εσωτερική αγορά, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες συνθήκες στις εξαγωγικές αγορές τσιμέντου, οδήγησαν σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 16%.

Η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α., οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, βελτιώθηκε κατά 62%, χάρις στις υψηλότερες τιμές σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή τσιμέντου και τη σταθερά υψηλή ζήτηση για δομικά υλικά. Παρά την επιβράδυνση της αγοράς κατοικιών που παρατηρήθηκε κατά περιφέρειες και η οποία επηρέασε τις πωλήσεις μας, οι συνεχείς επενδύσεις μας για επέκταση των δραστηριοτήτων μας συνέβαλαν θετικά στα αποτελέσματα. Στην διάρκεια του 2ου τριμήνου ολοκληρώθηκε η τρίτη από την αρχή του έτους εξαγορά ανεξάρτητης εταιρίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και τσιμεντολίθων στην ταχέως αναπτυσσόμενη δυτική ακτή της πολιτείας της Φλόριντα. Επίσης, τον Ιούνιο τέθηκε σε λειτουργία ο εκσυγχρονισμένος σταθμός διανομής του Τιτάνα στην περιοχή του Newark στην πολιτεία του New Jersey.

Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, η Βουλγαρία παρουσίασε σημαντική αύξηση κερδοφορίας λόγω της υψηλής τοπικής ζήτησης και της ανόδου των τιμών. Η αγορά της Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας παρουσίασε μικρή βελτίωση, ενώ στην Σερβία η κερδοφορία μειώθηκε εξαιτίας του χαμηλότερου όγκου πωλήσεων. Συνολικά, η λειτουργική κερδοφορία στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 36%. Στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αίγυπτο η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 48% λόγω της έντονα ανοδικής εγχώριας ζήτησης και των υψηλότερων τιμών σε σύγκριση με πέρυσι.

 

€ εκ.2ο τρ. 20062ο τρ. 2005% μεταβολής1ο εξάμ. 20061ο εξάμ. 2005% μεταβολής
Κύκλος εργασιών43036219%76561325%
EBITDA (1)13410429%21516233%
Κέρδη προ φόρων1117646%17011351%
Καθαρά κέρδη (2)775152%1207853%
(1) Μετά από Εξαιρούμενα έσοδα / δαπάνες
(2) Mετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας