27/07/2015

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2014

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό του για το 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://integratedreport2014.titan.gr, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Απολογισμός έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές για την κατάρτισή του σύμφωνα με το βασικό επίπεδο της έκδοσης G4 του διεθνούς προτύπου GRI («core» level GRI G4), ακολουθεί τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που ορίζονται στο Πρωτόκολλο WBCSD/CSI και ικανοποιεί τα κριτήρια «προηγμένου» επιπέδου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Είναι ο 3ος Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του Τιτάνα που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενιαίους Απολογισμούς (IIRC), ο 12ος Ετήσιος Απολογισμός που εφαρμόζει τις διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI (Global Reporting Initiative) και ο 8ος που πιστοποιείται από ανεξάρτητους ελεγκτές ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα.

Το θέμα του Απολογισμού, «Σε τροχιά ανάπτυξης», υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση των πόρων και δυνατοτήτων που χρειάζονται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Έπειτα από αρκετά χρόνια παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και κοινωνικής αναταραχής σε πολλές χώρες, το 2014 ήταν μία ακόμη χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τον Όμιλο. Παρόλα αυτά, με κύριο άξονα τη στρατηγική και τη διαχρονική δέσμευση στις αξίες και τις αρχές μας, μπορέσαμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας και να ενισχύσουμε τις προοπτικές μας για μελλοντική ανάπτυξη.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε και να ανακαλύψετε πώς δημιουργούμε αξία για όλους ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2014, στην πλήρη έκδοση του Απολογισμού ή στη Σύνοψή του, σε μορφή PDF, που είναι διαθέσιμη online στη διεύθυνση http://integratedreport2014.titan.gr

Oρόσημα του 2014 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης

 • Επιστροφή στην κερδοφορία το 2014 μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις
 • Έκδοση ομολογιακού δανείου αξίας €300 εκατ., πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25%
 • Διανομή μερίσματος που αναλογεί σε €0,15 ανά μετοχή, για πρώτη φορά από το 2011, και διανομή ειδικών αποθεματικών που αναλογεί σε €0,15 επιπλέον ανά μετοχή
 • Επενδύσεις ύψους €80 εκατ., ποσού σημαντικά υψηλότερου από εκείνο των προηγούμενων ετών
 • Μείωση κατά 29% του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) το 2014, σε σύγκριση με το 2010
 • Δωρεές €2,2 εκατ. σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα, σημειώνοντας αύξηση κατά 31,3% σε σύγκριση με το 2013
 • Περιβαλλοντική δαπάνη ύψους €30,1 εκατ.
 • Συμμετοχή στην εκστρατεία του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και συν-προεδρία των Ομάδων Εργασίας του για την Βιοποικιλότητα και τη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο
  Τσιμέντου (CSI).
 • Εφαρμογή Σχεδίων Αποκατάστασης Λατομείων στο 80% των Λατομείων του Ομίλου.

Το 2015, θα παρουσιάσουμε το Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, ο οποίος βασίζεται στην στρατηγική ανατροφοδότηση των θεμάτων από τους συμ-μετόχους μας, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της αειφορίας στην επιχείρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Τιτάνα.

Download PDF