05/01/2007

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

΄Εναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Ανακοινώνεται ότι την 11η Ιανουαρίου 2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 155.080 νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 310.160 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 155.080 μετοχών από 54 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Ν. 2190/1920 και τις από 5.7.2000, 19.6.2002 και 8.6.2004 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η ανωτέρω αύξηση, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, αποφασίστηκε και η καταβολή της πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 19.12.2006, καταχωρήθηκε δε στο Μ.Α.Ε. με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-18038/20.12.2006 και Κ2-18038(δις)/20.12.2006 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. με την από 4/1/2007 απόφαση.

Την 11η Ιανουαρίου 2007 οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Ανακοινώνεται, επίσης, προς όλους τους μετόχους της Εταιρίας ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την απόφαση 35/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α.