27/03/2013

Δραστηριότητες Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Κύπρο 

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Κύπρο ως εξής :

α. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει καταθέσεις στις τράπεζες «Τράπεζα Κύπρου» και«CPB» στην Κύπρο ούτε έχει οιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

β. Κατά τη χρήση 2012, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ούτε αναμένεται οιαδήποτε επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Ομίλου λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.
Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.titan-cement.com.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: www.titan-cement.com
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Download PDF