05/06/2008

ΑΠΟΦΑΣEIΣ A’ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ IOYNIOY 2008 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 4.6.2008, και ώρα 13.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 218 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 47.010.105 κοινές ονομαστικές μετοχές και συνεπώς υπήρξε απαρτία 61,08% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οποία επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί αμφοτέρων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρέστησαν επίσης 24 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.163.018 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού, εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν.2190/20 (μετά το ν. 3604/2007), συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 47.010.105 ψήφους, ήτοι παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού, ώστε στους σκοπούς της Εταιρίας να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και : η επεξεργασία και εκμετάλλευση λατομικών προϊόντων εν γένει ήτοι βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών, καυσίμων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών και εν γένει φυσικών πόρων, η λειτουργία και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων και εμπορευματικών σταθμών, η εκμετάλλευση της εν γένει τεχνογνωσίας της Εταιρίας και η διενέργεια πάσης φύσεως επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων αγορών κινητών αξιών . Ομοίως παμψηφεί αποφάσισε την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/20 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση των εν ενεργεία προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών των ετών 2004 και 2007

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινέ με 45.270.013 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,30% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, την τροποποίηση των εν ενεργεία προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών των ετών 2004 και 2007, ως εξής: Καθόρισε την τιμή άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν ήδη χορηγηθεί σε στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της κατ΄εφαρμογήν του προγράμματος 2004 που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 8.6. 2004, τα οποία θα καταστούν ώριμα προς άσκηση το Δεκέμβριο 2008, ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής, αντί της τιμής των 2 ευρώ ανά μετοχή που ορίζονταν από το εν λόγω πρόγραμμα. Αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του προγράμματος 2007, που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 29.5.2007 , ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον Οκτώβριο και όχι εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Τέλος , αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσαρμόζει ανάλογα τον αριθμό και την τιμή άσκησής των δικαιωμάτων των ενεργεία προγραμμάτων 2004 και 2007, σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας κατά την διάρκεια της εφαρμογής τους, λόγω εταιρικών γεγονότων (όπως δωρεάν χορήγησης μετοχών λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών κλπ), ώστε να διατηρείται σταθερή η αξία των δικαιωμάτων ως είχε πριν τη συγκεκριμένη μεταβολή καθώς επίσης να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που θα κρίνει απαραίτητη για την εφαρμογή και λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων.

Download PDF