20/05/2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20ης ΜΑΙΟΥ 2008 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑIOY 2008

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 20.5.2008, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 322 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 43.120.141 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 76.963.614 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 56,03 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 56 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.106.492 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 8 πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.

Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και η διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21.5.2008. Από την 22.5.2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 30.5.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του Σ.Α.Τ. και θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, ήτοι κατά 0,019 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0, 769 ευρώ ανά μετοχή. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως : 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2007.

Αποφασίστηκε με ψήφους 36.512.960 ήτοι με πλειοψηφία 84,68% των εκπροσωπουμένων ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2007. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το νόμο, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 6.607.181 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,32% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχων αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο : ΄Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε με ψήφους 43.120.141 ήτοι παμψηφεί, η καταβολή, κατά τη χρήση 2008:

  • Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, συνολικού μικτού ποσού 288.000 ευρώ (καθαρό ποσό 14.400 ευρώ σε κάθε μέλος του)
  • Στην Ελεγκτική Επιτροπή, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 38.400 ( καθαρό ποσό ευρώ 9.600 σε κάθε μέλος της )
  • Στην Επιτροπή Αμοιβών, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19.200 (καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της)
  • Στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19.200 (καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της)

Θεμα 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εκλογή της Εταιρίας “Ernst & Young”, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη του Μιχαήλ και με αναπληρωματική την κα Σοφία Καλομενίδου του Γεωργίου, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 2008 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας σε ευρώ 142.570 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σε ευρώ 134.540 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

Αποφασίστηκε με 43.094.269 ψήφους , ήτοι με πλειοψηφία 99,94% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας

ΘΕΜΑ 6ο : Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η αγορά από την Εταιρία, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών της, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου από 20.5.2008 έως και την 20.5.2010, με κατώτατη τιμή αγοράς ευρώ 4 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 50 ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων ( άρθρο 18 ν. 3556/2007)

Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, να δύναται η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3556/2007, να διαβιβάζει πληροφορίες στους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα .

ΘΕΜΑ 8ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 169.065.148 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του ν. 1892/1990, αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό « Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και μέρους έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού) και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2 σε Ευρώ 4 ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε με ψήφους 43.120.141, ήτοι παμψηφεί, α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 169.065.148 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ 2 σε ευρώ 4 ανά μετοχή και β. η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας .

Αναλυτικά , τα αποθεματικά των οποίων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση είναι τα εξής : α. ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 20 του Νόμου 1892/1990, ποσού Ευρώ 22.971.655 β. αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 , ποσού Ευρώ 2.844.593,71 και γ. μέρος έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού, ποσού Ευρώ 143.248.899, 29.

Μετά την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ευρώ 338.130.296 και διαιρείται σε 84.532.574 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 4 εκάστης, από τις οποίες 76.963.614 είναι κοινές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού, εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν.2190/20 ( μετά το ν. 3604/2007), συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο» και του 10ου θέματος «Τροποποίηση των εν ενεργεία προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ( stock option) των ετών 2004 και 2007».

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων θα πραγματοποιηθούν στην Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , που σύμφωνα με την από 17.4.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην Αθήνα , στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Πλατεία Συντάγματος ( είσοδος από οδό Πανεπιστημίου) , χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

Download PDF