15/05/2017

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαΐου 2017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THΣ 12ης MAIOY 2017

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 12.5.2017, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 58.550.513 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 3.862.941 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλεμβανομένων των θεμάτων 4 και 8, για τα οποία απαιτείτο αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.702.307 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Eνοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με 58.340.903 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 209.610 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2016

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2016 με 58.550.513 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως ακολούθως:

- Για τακτικό αποθεματικόποσό € 789.903,34
- Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς € 0,10 ανά μετοχή)ποσό € 8.463.252,80
- Κέρδη εις νέονποσό € 7.565.838,31
Σύνολοποσό € 16.818.994,45

Εγκρίθηκε επίσης, η διάθεση καθαρών κερδών μέχρι ποσού € 3.000.000, που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΙFRS) είχε ληφθεί υπόψιν για τη διαμόρφωση των καθαρών κερδών της χρήσης 2016, για καταβολή σε στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016, με 58.115.412 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,26% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 225.491 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 209.610 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€ 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4 ) σε τρία ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της με 58.550.513 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 253.897.584 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3 εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιτροφής κεφαλαίου (Record Date) ορίστηκε η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση άρθρου του 29 Καταστατικού της Εταιρίας λόγω μετονομασίας της «Διευθύνουσας Επιτροπής» που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου σε «Εκτελεστική Επιτροπή».

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετονομασία της Διευθύνουσας Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταίρίας και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρίας με 58.550.513 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και την προέγκριση των αποζημιώσεων χρήσης 2017, με 58.550.513 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων κατά τη χρήση 2016 συνολικού μικτού ποσού 580.000 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ήτοι μικτού ποσού 30.000 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επί πλέον μικτού ποσού 25.000 ευρώ στον Πρόεδρο και 20.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Eλέγχου και μικτού ποσού 12.500 ευρώ στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης, εγκρίθηκε η καταβολή πρόσθετης αποζημιώσης μικτού ποσού ευρώ 84.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου για το διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016 και μικτού ποσού ευρώ 135.000 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που είχε αναλάβει καθ΄όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης να παραμείνουν κατά τη χρήση 2017 οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ίδιες με αυτές της χρήσης 2016, εκτός από τις μικτές αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες αποφασίστηκε να ανέλθουν σε μικτό ποσό ευρώ 30.000 για τον Πρόεδρο και σε μικτό ποσό ευρώ 25.000 για κάθε μέλος της εν λόγω Επιτροπής. Συνεπώς, για τη χρήση 2017 προεκρίθηκαν αποζημιώσεις συνολικού μικτού ποσού ευρώ 595.000 πλέον χαρτοσήμου και επι πλέον πρόσθετη ετήσια αποζημίωση μικτού ποσού ευρώ 168.000 πλέον χαρτοσήμου για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Αράπογλου και πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2017 και τον καθορισμό της αμοιβής της, με 58.550.513 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

ΘΕΜΑ 8ο: Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και λοιπών όρων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 44.406.167 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 75,84% % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη θέσπιση νέου τριετούς ( 2017-2019) προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας ( Πρόγραμμα 2017).

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.144.346 ψήφους.

Το εγκριθέν πρόγραμμα προβλέπει ότι ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που θα μπορεί να αποκτηθεί από τους δικαιούχους θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές μετοχές, η τιμή διάθεσης κάθε κοινής μετοχής θα είναι δέκα ευρώ (€10) και ότι για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης των δικαιούχων θα χρησιμοποιηθούν ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των πρακτικών λεπτομερειών του προγράμματος και για την εφαρμογή όρων του και όσον αφορά το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2014 ( Πρόγραμμα 2014) και βρίκεται σε εξέλιξη.