15/05/2017

Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετοχών της 12ης Μαΐου 2017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ 12ης MAIOY 2017

 

Στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 12.5.2017, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.702.307 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,34% του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μη υπολογιζομένων 89.902 ιδίων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας. Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€ 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4 ) σε 3 ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 5.685.017 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,70% των εκπροσωπουμένων στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση ψήφων, την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, που είχαν προηγουμένως αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 12.5.2017.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.290 ψήφους.