24/02/2005

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ TA ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 1.104 εκ., αυξημένος κατά 6,6% έναντι του 2003. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε € 323 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 169 εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 35%.

Τα λειτουργικά μεγέθη του Ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανατίμηση του Ευρώ κατά τη διάρκεια του 2004, ειδικά έναντι του δολαρίου. Με σταθερές τις ισοτιμίες, οι πωλήσεις του Ομίλου θα ήταν αυξημένες κατά 11% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 12,6%.

Η άνοδος των λειτουργικών κερδών του Ομίλου οφείλεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της απόδοσης των διεθνών δραστηριοτήτων του Τιτάνα, οι οποίες υπερκάλυψαν την αναμενόμενη μείωση των κερδών στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ήταν σημαντικά αυξημένα λόγω του θετικού ισοζυγίου των εκτάκτων αποτελεσμάτων, που απορρέουν κυρίως από τη συναλλαγματική πολιτική του Ομίλου.

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, δημοσιεύονται σήμερα, παράλληλα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και αποτελέσματα για το 2003 και το 2004, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Όπως φαίνεται από τα συνοπτικά στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, τα ΔΠΧΠ οδηγούν σε οριακά καλύτερα μεγέθη, χωρίς να αλλάζουν ουσιωδώς την εικόνα.

Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στον τρόπο ενοποίησης των δραστηριοτήτων της Αιγύπτου (αναλογική ενοποίηση, έναντι ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης), στον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων (οικονομική ζωή έναντι φορολογικής ζωής) και των φόρων (αναβαλλόμενοι φόροι), καθώς και στον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγματικών διαφορών (πάντα μέσα στην τρέχουσα χρήση).

€ εκ.Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΔΠΧΠ
20042003% μεταβολής20042003% μεταβολής
Κύκλος εργασιών110410366,6%114210667,1%
Λειτ.Κέρδη(EBITDA)3232969,3%3283028,6%
Κέρδη προ φόρων23019319,5%24319524,3%
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους16912535,2%17712344,0%
Ίδια Κεφάλαια55748914,0%65154718,9%