27/02/2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 1.036 εκ., παραμένοντας αμετάβλητος έναντι του 2002. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε € 296 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 125 εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 10%.

Η μητρική εταιρία Α.Ε.Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 5% φθάνοντας το ύψος των € 430 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε € 156 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Τα καθαρά της κέρδη, μετά από φόρους, ανήλθαν σε € 111 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24%, συμπεριλαμβανομένων και € 15 εκ. εσόδων από συμμετοχές.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου του 2004, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,95 ανά μετοχή, έναντι € 0,85 της χρήσης του 2002.