28/07/2016

Αποτελέσματα A’Εξαμήνου 2016

Το 1o εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε βελτίωση αποτελεσμάτων, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €723,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 13,5% και ανήλθαν σε €119,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €24,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 16%.

Το 2ο τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 0,8% και ανήλθε σε €386 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 7,2% στα €76,2 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 58,4% φθάνοντας τα €27,8 εκ., έναντι €17,6 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2015.

€ εκ.2ο  τρ. 20162ο  τρ. 2015% μεταβολήςΑ΄ Εξάμηνο 2016Α’ Εξάμηνο 2015% μεταβολής
Κύκλος εργασιών386,0389,0(0,8%)723,8672,87,6%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)76,282,1(7,2%)119,5105,313,5%
Κέρδη προ φόρων32,323,338,6%7,430,9(76,1%)
Καθαρά κέρδη *27,817,658,4%9,224,2(62,0%)
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ συνεχίζεται η δυναμική πορεία του κλάδου κατασκευών, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στις ανατολικές πολιτείες, όπου και έχει παρουσία ο Τιτάνας. Η σημαντική αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις εκτεταμένες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Συνολικά, το 1ο εξάμηνο του 2016, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 18,8% και ανήλθε σε €372,6 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν σε €52,2 εκ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου επιβαρύνθηκαν από την προγραμματισμένη πολυήμερη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Φλόριντα λόγω εργασιών συντήρησης.

Στην Ελλάδα η κατανάλωση δομικών υλικών το 1ο εξάμηνο του έτους προήλθε κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να πλήττεται από την οικονομική κρίση και να κινείται πτωτικά. Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει λιγότερο από 7% των πωλήσεων του Ομίλου.

Οι εξαγωγές, οι οποίες συνεχίζουν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, περιόρισαν σε ένα βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 1ο εξάμηνο του έτους μειώθηκε κατά 9,1% και ανήλθε σε €133,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 29,7% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015 και ανήλθαν σε €19,7 εκ.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα. Συνολικά η ζήτηση στην περιοχή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα δραστηριότητας του 2015. Ο κύκλος εργασιών το 1o εξάμηνο του έτους παρουσίασε βελτίωση 6,7% και ανήλθε σε €97 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,9% σε €26,2 εκ.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά το 1ο εξάμηνο του 2016. Τα επίπεδα παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου έχουν επανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της προ-κρίσης καυσίμων εποχής. Στο εργοστάσιο του Beni Suef έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Μαρτίου οι επενδύσεις που αφορούσαν στη λειτουργία μύλων άλεσης στερεών καυσίμων και στις δύο γραμμές παραγωγής, γεγονός που έχει επιτρέψει σταδιακή μείωση του κόστους. Τα έργα για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2016.

Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου το 1ο εξάμηνο καταγράφουν σημαντική βελτίωση, παρά την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας τον Μάρτιο 2016. Ο κύκλος εργασιών το 1ο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση 11,7% σε τοπικό νόμισμα, αλλά οριακή μείωση κατά 0,6% σε Ευρώ, φθάνοντας τα €120,9 εκ. ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε €21,4 εκ., υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (€10 εκ.).

Στην Τουρκία, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν καλύτερα από αυτά του περασμένου έτους με αναλογούντα κέρδη στον Τιτάνα € 2,2 εκ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016, ανήλθαν σε €61,1 εκ. και ήταν κατά €20,5 εκ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και έργα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο.

Τον Ιούνιο του 2016, η TITAN GLOBAL FINANCE Plc εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας €300 εκ., 5-ετούς διάρκειας, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, €109 εκ. χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιών έκδοσης της TGF λήξης Ιανουαρίου 2017 μετά από πρόταση εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουνίου 2016.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή κατά τη λήξη τους των ομολογιών που απέμειναν της ίδιας έκδοσης καθώς επίσης για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Στο 1ο εξάμηνο του 2016, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν στα €67 εκ. έναντι ταμειακών εκροών €21 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας, της σημαντικής μείωσης των κεφαλαίων κίνησης καθώς και των χαμηλότερων συγκριτικά επενδύσεων. Ως εκ τούτου, στις 30 Ιουνίου 2016 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €578 εκ., χαμηλότερος κατά €44 εκ. σε σύγκριση με αυτόν της 31 Δεκεμβρίου 2015.

Στις 7 Ιουνίου του 2016, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα ως «ΒΒ» διατηρώντας τη θετική προοπτική του εστιάζοντας στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Στην παρούσα συγκυρία, η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του Τιτάνα, ενώ βελτίωση καταγράφει και η Αίγυπτος, λόγω της ομαλότερης και ανταγωνιστικότερης λειτουργίας των εργοστασίων.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και πέραν του τρέχοντος έτους. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος υλοποιεί εδώ και δύο χρόνια ένα ενισχυμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα βελτιωθεί οριακά, χάρη στην προοπτική το 2ο εξάμηνο να είναι καλύτερο, συγκρινόμενο με τη βύθιση του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Καθώς η ζήτηση των δομικών υλικών εξαρτάται αυτή την περίοδο σχεδόν αποκλειστικά από την πρόοδο των δημοσίων έργων, είναι σημαντική η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ωστόσο, διαφαίνονται κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια του. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα έργα στο εργοστάσιο του Beni Suef, το 4ο τρίμηνο του 2016 αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών που θα επιτρέπουν τη λειτουργία με στερεά καύσιμα και στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι συναλλαγματικοί περιορισμοί επιφυλάσσουν ακόμη κινδύνους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά στην Τουρκία, οι πρόσφατες εξελίξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην αγορά.

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το 1ο εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 9,8% στα €131 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €18,7 εκ. από €21,7 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €19,1 εκ. έναντι €1,6 εκ. καθαρών κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2015. Στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο 2016 συμπεριλαμβάνονται €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Download PDF