17/03/2011

Αποτελέσματα Έτους 2010 

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010 ανήλθε σε €1.350 εκ., σημειώνοντας οριακή μείωση 0,7% σε σύγκριση με το 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5,5% στα €314 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα €102 εκ., μειωμένα κατά 17,2% σε σύγκριση με το 2009.

Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κέρδη πριν από τη διενέργεια προβλέψεων ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες κατά €19,4 εκ., καθώς επίσης και σε υψηλότερες αποσβέσεις, χρηματοοικονομικά έξοδα και δικαιώματα μειοψηφίας.

Το 4ο τρίμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 2,4%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 28% και τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 80%, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων.

Η μακροχρόνια στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου έκανε δυνατή την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών παρά την ιδιαίτερη δυσμενή συγκυρία. Η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής στην Αίγυπτο και η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω των επενδύσεων σε Αλβανία και Κόσσοβο, επέτρεψε την αύξηση των πωλήσεων και της οργανικής κερδοφορίας στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου για πέμπτη συνεχή χρονιά στις ΗΠΑ και για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα.

 

 € εκ.4ο τριμ. 20104ο τριμ. 2009% μεταβολής20102009% μεταβολή
Κύκλος εργασιών 322.0 314.32.40% 1,350.5 1,360.6-0.70%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)54.174.8-27.70%314.4332.7-5.50%
Κέρδη προ φόρων10.629.9-64.60%129.3158.1-18.30%
Καθαρά κέρδη *3.919.7-80.30%102.2123.4-17.20%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας