24/05/2004

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003 

Από το 1983 ο Τιτάν εκδίδει, κάθε χρόνο, έναν Κοινωνικό Απολογισμό με λεπτομερείς πληροφορίες για εργασιακά θέματα(περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού), για θέματα περιβάλλοντος, για ζητήματα που ιδιαίτερα απασχολούν τις τοπικές κοινότητες, καθώς επίσης και για τις καινοτόμες προσεγγίσεις του Ομίλου μας στην επίλυση προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών ο Τιτάν ακολούθησε μια διαδικασία επέκτασής του σε άλλες χώρες με διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, διαφορετικούς νόμους, διαφορετικά έθιμα. Ήδη δε, αναπτύσσει συστηματικές προσπάθειες μεταφοράς των θεμελιωδών αξιών του Ομίλου σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην προώθηση του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, βασισμένου στις κατευθυντήριες αρχές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI), που στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση της εταιρικής λειτουργίας, στην εκτίμηση αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση των προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση και συμβάλλει στην επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).