20/06/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μας , που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.5.2007, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, διπλασιασμό των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) της Εταιρίας και δωρεάν παραλαβή από κάθε κάτοχο μιας κοινής μετοχής μίας νέας κοινής μετοχής και από κάθε κάτοχο μιας προνομιούχου μετοχής μιας νέας προνομιούχου μετοχής, εκκρεμεί προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η αρμόδια Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης , με επιστολή της που παρελήφθη χθες 19.6.2007, μας γνωστοποίησε ότι, πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, προτίθεται να υποβάλει ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου σχετικά με τη νομιμότητα της αποφασισθείσας ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου από μόνη τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας.

Η Εταιρίας μας είναι πεπεισμένη ότι η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.5.2007, είναι απολύτως νόμιμη, αφού ελήφθη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Εξ άλλου, τυχόν αντίθετη άποψη, προσκρούει και στη μέχρι σήμερα πρακτική της ίδιας ανωτέρω αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μας θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, ευθύς ως της γνωστοποιηθεί η οριστική απόφαση της ανωτέρω αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποτελεί μεταβολή της λογιστικής απεικόνισης του κεφαλαίου της Εταιρίας, χωρίς να μεταβάλει την περιουσιακή της κατάσταση.

Download PDF