25/06/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24.6.2009, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 278 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 42.228.563 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 76.977.814 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 57, 23 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 3.187.697 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Παρέστησαν επίσης 48 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.155.243 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.

Αποφασίστηκε με 42.218.563 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και η διάθεση των κερδών χρήσης 2008, η οποία προβλέπει διανομή μερίσματος 0,42 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) . Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα καταβληθεί επί πλέον ποσό 0,01649 ευρώ ανά μετοχή, μετά δε την παρακράτηση φόρου 10% ( ήτοι ποσού 0,04365 ευρώ), το καθαρό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,39284 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 26.6.2009 και συνεπώς από την ημερομηνία αυτή, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος για τη χρήση 2008. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 6.7.2009. Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως : 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

Αποφασίστηκε με 42.212.264 ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

ΘΕΜΑ 3ο : ΄Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε με 42.209.764 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η καταβολή των ποσών των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2008, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 20.5. 2008. Ειδικότερα εκρίθηκε η καταβολή:
α. συνολικού μικτού ποσού 288.000 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά το 2008 (ήτοι καθαρού ποσού 14.400 ευρώ σε κάθε μέλος του)
β. συνολικού μικτού ποσού ευρώ 38.400 στα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (ήτοι καθαρού ποσού ευρώ 9.600 σε κάθε μέλος της)
γ. συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19. 200 στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών (ήτοι καθαρού ποσού ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της) και
δ. συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19.200 στα μέλη της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι καθαρού ποσού ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της).
Προεγκρίθηκε επίσης η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2009 των ίδιων αμοιβών με αυτές της χρήσης 2008.

ΘΕΜΑ 4ο : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

Αποφασίστηκε με 42.217.898 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Απόστολος Ταμβακάκης και Βασίλειος Φουρλής.

Θεμα 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αποφασίστηκε με 42.217.898 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών της εταιρίας “Ernst & Young”“ κ. Χρήστου Γκλαβάνη του Μιχαήλ ως τακτικού και κ. Σοφίας Καλομενίδου του Γεωργίου, ως αναπληρωματικής, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2009 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας σε ευρώ 145.495 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σε ευρώ 147.505 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε με 42.217.898 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Download PDF